22 มกราคม 2554

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา  31105                                                                                     จำนวน 40 ชั่วโมง

 

                อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

                สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย อภิปรายผล การสืบค้น และประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

                ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก

                วิเคราะห์ และอธิบายแรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

               มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

 

มาตรฐาน ว4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์

                           มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

                           อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด             1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

                            ในสนามโน้มถ่วง และอธิบายการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                         2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค

                             ในสนามไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                         3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค

                             ในสนามแม่เหล็กและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                         4. วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน  4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ

                          สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

                          ประโยชน์

ตัวชี้วัด             1. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่ง

                             ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

                         2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ แบบวงกลม และ

                             แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

                         3. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

                             แบบวงกลม และ แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


--
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 

ไม่มีความคิดเห็น: