26 กุมภาพันธ์ 2554

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรมไทย

18 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อสอบสังคมศึกษา คลังข้อสอบ รวมแบบทดสอบ รวมข้อสอบ

1 คำถาม : สาเหตุของการเกิดศาสนาในข้อใดที่สำคัญที่สุด
1. ความไม่รู้
2. ความกลัว
3. ความศรัทธา
4. ต้องการที่พึ่ง
2 คำถาม : ถ้ากล่าวถึงประเภทของศาสนาแล้ว
ศาสนาในข้อใดต่อไปนี้ที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ
1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาพุทธ

3 คำถาม : หลักธรรมคำสอนต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
2. คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ประกอบด้วย ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท
3. คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ประกอบด้วย
พระธรรมคัมภีร์เดิมและพระธรรมคัมภีร์ใหม่
4. คัมภีร์อัลกุระอานของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยนูอาห์ ญิบรอฮีล อาร์บูบัค

4 คำถาม : ในขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในวัยเรียนและมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ
หรือศึกษาหาความรู้ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับลักษณะข้อใดในศาสนาพราหมณ์ -
ฮินดู
1. พรหมจรรย์
2. สันยาสิน
3. กรรมมรรค
4. ชญาณโยคะ

5 คำถาม : หลักตรีเอกภาพเป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่บ่งบอกลักษณะสำคัญของศาสนาคริสต์ประการใด
1. องค์ประกอบคำสอนหลักมาจากองค์ประกอบย่อย ๆ
2. ลักษณะของความยืดหยุ่นของศาสนาคริสต์
3. ศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่เน้นพระเจ้าเป็นสำคัญ
4. ศาสนาคริสต์ประกอบด้วยนิกายสำคัญ 3 นิกายแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน

6 คำถาม : หลักศรัทธาของศาสนาอิสลามมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1. การปฏิญาณตนว่าจะนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว
2. คัมภีร์อัลกุระเป็นพระวจนะของพระเจ้า
3. ศาสดาของศาสนาอิสลามพระเจ้าต้องมีพระโองการแต่งตั้ง
4. โลกนี้ต้องมีการแตกดับไปในวันข้างหน้า

7 คำถาม : การที่ตาได้เห็นสิ่งสวย ๆ งาม ๆ
หูได้ยินเสียงที่ไพเราะแล้วจิตรู้สึกสุขกายสบายใจ
เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนเรื่องขันธ์ 5 ในข้อใด
1. สุขเวทนา
2. รูปวิญญาณ
3. ปุญญาสังขาร
4. รูปสัญญา

8 คำถาม : พระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์
สามารถสรุปเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาตามข้อใด
1. การละเว้นความชั่ว การกระทำแต่ความดี การมีจิตใจบริสุทธิ์
2. การสำรวมกาย วาจา การฝึกฝนอบรมจิตให้มั่นคง โดยการใช้ปัญญา
3. สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ การไม่มีตัวตนแห่งตน
การคงสภาพเดิมของสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้
4. กายคือ รูปที่เกิดจากธาตุทั้งสี่ แต่ถูกควบคุมโดย สัญญา เวทนา สังขาร วิญญาณ

9 คำถาม : อุปสรรคสำคัญของพุทธศาสนิกชนในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้มั่นคง คืออะไร
1. ไตรลักษณ์
2. นิวรณ์ 5
3. สาราณียธรรม 6
4. ขันธ์ 5

10 คำถาม : การใช้สติกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนาที่เป็นปัจจุบันจนเกิดปัญญาการรู้แจ้งรู้เท่าทันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง
ๆ นั้นเรียกว่าอะไร
1. มรรค
2. นิวรณ์
3. ขันธ์ 5
4. สติปัฏฐาน 4

11 คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
1. การทอดกฐินสามารถทำได้ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน
2. การถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีกรรมที่นางวิสาขาเป็นผู้ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า
3. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่จัดเป็นบุญพิธี
ซึ่งการนิมนต์พระสงฆ์จะนิมนต์อย่างน้อย 5 รูป
4. การเข้าใจถึงกฎธรรมชาติ คือการเข้าถึงหลักไตรลักษณ์นั่นเอง

12 คำถาม : พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด และ ชื่อหลักธรรมอะไร
1. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 - หลักโอวาทปาติโมกข์
2. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 - หลักอนันตลักขณสูตร
3. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 - หลักธรรมจักกัปวัตนสูตร
4. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 - หลักอนุปุพพีกถา

13 คำถาม : หลักธรรมของศาสนาพุทธที่สอนเรื่องนรก - สวรรค์
สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
ตรงกับหลักธรรมใด
1. อาทิตปริยายสูตร
2. อนันตลักขณสูตร
3. ธัมจักกัปวัตนสูตร
4. อนุปุพพีกถา

14 คำถาม : เมื่อนักเรียนใกล้สอบปลายภาค
นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจจะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบแต่บางครั้ง
จะเกิดอาการง่วงเหงา หาวนอน ความเบื่อหน่าย เกียจคร้าน
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้นักเรียนไม่ ประสบผลสำเร็จตามหลักพระพุทธศาสนา
เรียกว่า นิวรณ์ 5 อยากทราบว่า ความง่วง เกียจคร้านนั้น อยู่ในนิวรณ์ 5
ข้อใด
1. กามฉันทะ
2. ถีนมิทธะ
3. อุทธัจจกุกกุจจะ
4. วิจิกิจฉา

15 คำถาม : หลักคำสอนในศาสนาสากล ที่มีความสอดคล้องกันมากที่สุดคือ
1. ความสุขนิรันดร
2. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
3. ความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียน
4. ความศรัทธาต่อพระเจ้า

16 คำถาม : กระบวนการใดทำให้วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม
1. การขัดเกลาทางสังคม
2. การจัดระเบียบทางสังคม
3. การผสมผสานทางสังคม
4. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

17 คำถาม : การที่สมชายแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสกับสมหญิง
ถือเป็นการจัดระเบียบสังคมในข้อใด
1. บรรทัดฐาน
2. สถานภาพ
3. บทบาท
4. ค่านิยม

18 คำถาม : ข้อใดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย
1. การเล่นโปงลางของคณะโปงลางสะออน
2. การแห่นางแมวของท้องถิ่นต่าง ๆ ในสังคมไทย
3. การบรรพชาอุปสมบทของผู้ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน
4. การแข่งเรือของท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย

19 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ พฤติกรรมที่เป็นค่านิยมของสังคมไทย
1. การแต่งกายตามแฟชั่นนิยม
2. ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
3. การเรียนกวดวิชา
4. การฝึกโยคะ

20 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบัน
1. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่เป็นปัจเจกสังคม ไม่ใช่พหุสังคม
2. การดำเนินชีวิตของคนไทย ส่วนใหญ่ยึดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน
3. สังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงช้า แต่สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
4. สังคมไทยมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยพฤตินัย

21 คำถาม : สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ข้อใดที่ควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1. วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ที่ลดลง โดยไปใช้ชีวิตแบบตะวันตกมากขึ้น
2. ระบบกฎหมายที่ล้าหลังไม่เหมาะกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
3. ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไป
4. การแตกแยกทางความคิด และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขาดความสมานฉันท์ของคนไทย

22 คำถาม : องค์ประกอบสำคัญของรัฐไทยคือข้อใด
1. การมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
2. การมีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน
3. การมีอิสระเสรีในการบริหาร - จัดการภายใน - ภายนอกรัฐ
4. การมีอาณาเขตที่แน่นอน และความสงบสุขของประชาชน

23 คำถาม : รัฐเดี่ยวกับรัฐรวม มีความแตกต่างกันมากที่สุดในลักษณะใด
1. ขนาดพื้นที่ของรัฐรวมต้องมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ๆ
2. ความมีอิสระของรัฐบาลที่ใช้อำนาจของรัฐได้อย่างเต็มที่
3. ประชากรของรัฐที่มีจำนวนมากและแตกต่างชาติพันธุ์กัน
4. การมีรัฐบาลที่มีการบริหารจัดการทั้งแบบรวมอำนาจกับแบบกระจายอำนาจ

24 คำถาม : รัฐที่มีการปกครองแบบเผด็จการจะมีหลายรูปแบบ ยกเว้น ข้อใด
1. เผด็จการเบ็ดเสร็จ
2. เผด็จการสาธารณรัฐ
3. เผด็จการฟัสซิสต์
4. เผด็จการอำนาจนิยม

25 คำถาม : ลักษณะสำคัญของรัฐที่ปกครอบแบบประชาธิปไตย คือข้อใด
1. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
2. การบริหาร - จัดการแบบกระจายอำนาจ
3. ความเป็นอิสระของรัฐในการจัดการปกครอง
4. รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน

26 คำถาม : พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างไรในการปกครองแบบประชาธิปไตย
1. เป็นสถาบันทางการเมืองที่ทำให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
2. เป็นองค์กรทางการเมืองที่มีแนวนโยบาย การบริหารประเทศที่แน่นอน
3. เป็นกำลังสำคัญของระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง
4. คอยตรวจสอบ สนับสนุนและชี้แนะฝ่ายรัฐบาลในการบริหารประเทศ

27 คำถาม : ลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
1. ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายแต่งตั้งและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่คอยชี้แนะและตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ
3. ฝ่ายตุลาการทำหน้าที่คอยชี้แนะ และตรวจสอบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
4. ฝ่ายองค์กรอิสระตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบองค์กรอิสระ

28 คำถาม : ที่มาของกฎหมายไทยมีที่มาจากส่วนใดมากที่สุด
1. ศาสนา
2. จารีตประเพณี
3. ลายลักษณ์อักษร
4. ข้อเสนอแนะของนักกฎหมาย

29 คำถาม : ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม
2550 ข้อใดต่อไปนี้ที่ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ส.ส.
1. จำนวน ส.ส. มีทั้งหมด 480 คน
2. จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน แบ่งเป็น 400 เขตเลือกตั้ง
3. ส.ส. แบบสัดส่วน แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
4. ผู้สมัคร ส.ส. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

30 คำถาม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กำหนดให้มีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้หลายฝ่าย ยกเว้นข้อใด
1. คณะรัฐมนตรี
2. ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
3. สมาชิกวุฒิสภา
4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน

31 คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

32 คำถาม : กฎหมายประเภทสารบัญญัติ ได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
1. กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ประมวลกฎหมายแพ่ง
4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

33 คำถาม : สมศักดิ์ จดทะเบียนสมรสกับ น.ส.นาตาลี เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
4. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีแพ่ง

34 คำถาม : การที่เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่โดยการบอก ตักเตือน
ลงโทษ หรือทำตัวอย่างให้ดู
เรียกว่าเป็นกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมด้านใน
1. กฎศีลธรรม
2. กฎหมาย
3. ค่านิยม
4. การขัดเกลา

35 คำถาม : รัฐที่มีขนาดใหญ่และมีอาณานิคม จัดเป็นรัฐในรูปแบบใด
1. รัฐจักรวรรดิ
2. รัฐเดี่ยว
3. รัฐนคร
4. รัฐประชาชาติ

36 คำถาม : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีลักษณะสำคัญอย่างไร
1. ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารทำงานอย่างอิสระแต่มีการคานอำนาจกัน
2. ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
3. หากฝ่ายนิติบัญญัติมีมติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารต้องลาออกทั้งคณะยกเว้นประธานาธิบดีอยู่ครบวาระ
4. ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมายและจะนำออกมาใช้บังคับได้เมื่อประธานาธิบดีลงนาม

37 คำถาม : เมืองลูกหลวงที่อยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรสุโขทัย คือ
1. สองแคว
2. สระหลวง
3. ศรีสัชนาลัย
4. นครชุม

38 คำถาม : การแบ่งหน้าที่ดูแลทางทหารและพลเรือนเปลี่ยนมาเป็นการดูแลหัวเมืองแทน
เกิดขึ้นในสมัยใด
1. พระบรมไตรโลกนาถ
2. พระเพทราชา
3. พระรามาธิบดีที่ 1
4. พระเจ้าตากสินมหาราช

39 คำถาม : ข้อใดไม่ใช่การจัดระบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
1. แยกอำนาจทางทหารและพลเรือนออกจากกัน
2. ยกเลิกตำแหน่งจตุสดมภ์ตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง
3. ยกเลิกหัวเมืองจัดตั้งเป็นมณฑล
4. จัดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า สุขาภิบาล

40 คำถาม : ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของกฎหมาย
1. กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยผู้มีอำนาจทางการเมือง
ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงอยู่เหนือกฎหมาย
2. รัฐย่อมมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมาย
3. กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการจัดองค์การทางสังคม ยกเว้น รัฐบาล
4. รัฐย่อมมีรูปแบบกระบวนการตามกฎหมายที่กำหนด เพราะกฎหมายมีอำนาจควบคุมรัฐ

41 คำถาม : ระบบกฎหมายที่ใช้คำพิพากษาของศาลเป็นหลักในการวินิจฉัย คือ
กฎหมายของประเทศใด
1. ฝรั่งเศส
2. อังกฤษ
3. ไทย
4. ญี่ปุ่น

42 คำถาม : ข้อใดจัดเป็นกฎหมายมหาชนทั้งหมด
1. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา
3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายอาญา
4. กฏหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง

43 คำถาม : นายอนันต์ถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์ตัดสิน 10
ปี และ ศาลฎีกา ตัดสินจำคุก 14 ปี นายอนันต์ จะต้องถูกจำคุก กี่ปี
1. 4 ปี
2. 10 ปี
3. 14 ปี
4. 28 ปี

44 คำถาม : บุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง
1. พนักงานบังคับคดี
2. ศาล
3. ทนายความ
4. พนักงานอัยการ

45 คำถาม : กฎหมายแพ่งรับรองสภาพบุคคลเมื่อใด
1. เริ่มเมื่อคลอดจากครรภ์มารดา
2. เริ่มเมื่อคลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก
3. เริ่มตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์
4. เริ่มตั้งแต่เด็กในครรภ์มีอวัยวะครบถ้วน

46 คำถาม : ผู้เยาว์ สามารถทำสิ่งใดต่อไปนี้
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
1. การทำพินัยกรรม เมื่อ อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์
2. การจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี บริบูรณ์
3. การหมั้นเมื่อ อายุ 18 ปี บริบูรณ์
4. การเป็นบุตรบุญธรรม

47 คำถาม : ถ้าทายาทโดยธรรมยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 6 ลำดับ
ทายาทลำดับใดมีสิทธิรับมรดก และ ลำดับใดไม่มีสิทธิ
1. ลำดับที่ 1-2 มีสิทธิ ลำดับที่ 3 - 6 ไม่มี
2. ลำดับที่ 1-3 มีสิทธิ ลำดับที่ 4 - 6 ไม่มี
3. ลำดับที่ 1 มีสิทธิ ลำดับที่ 2 - 6 ไม่มี
4. ทุกลำดับมีสิทธิเท่ากัน

48 คำถาม : การกระทำของผู้เยาว์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำได้โดยลำพังและไม่ตกเป็นโมฆียะ
1. การทำพินัยกกรมเมื่ออายุ 14 ปี
2. การจดทะเบียนรับรองบุตรของผู้เยาว์อายุ 17 ปี
3. การขายบ้านที่ได้รับจากกองมรดก
4. การหมั้นที่ชายอายุ 18 ปี กับหญิงอายุ 16 ปี

49 คำถาม : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใครเป็นผู้มีหน้าที่พิพากษา
1. ศาลรัฐธรรมนูญ
2. ศาลปกครอง
3. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4. ศาลทหาร

50 คำถาม : ข้อใดถือว่าเป็นสินส่วนตัวภายหลังการสมรส
1. ดอกผลของสินส่วนตัว
2. เงินสินสอดที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง
3. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมรดก
4. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส

51 คำถาม : ผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา
1. พนักงานราชทัณฑ์
2. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3. พนักงานปกครอง
4. พนักงานสอบสวน

52 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
1. การชุมนุมในถนนสาธารณะ
2. การเขียนและพูด
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การรวมกลุ่มทางการเมือง

53 คำถาม : กฎหมายในข้อใดไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็สามารถใช้บังคับได้
1. พระราชบัญญัติ
2. กฎกระทรวง
3. พระราชกฤษฎีกา
4. เทศบัญญัติ

54 คำถาม : "วัง" ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงยุติธรรม
4. กระทรวงกลาโหม

55 คำถาม : สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อใด
1. รัฐธรรมนูญ
2. รัฐบาล
3. ระบอบการปกครอง
4. วัฒนธรรมทางการเมือง

56 คำถาม : นายนทีกู้ยืมเงินนายทองเป็นเงิน 10,000 บาท
ทำสัญญากู้เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายนทีและนายทองใน
สัญญาระบุให้นายทองคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี
กำหนดให้นายนทีชำระหนี้ภายใน 1 ปี ดังนี้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ
นายนทีจะต้องชำระหนี้หรือไม่
1. ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะสัญญากู้เป็นโมฆะ
2. ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะได้ทำสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ต้องชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ส่วนเงินต้น 10,000บาทไม่ต้องชำระเพราะเป็นโมฆะ
4. ต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้น 10,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเพราะตกเป็นโมฆะ

57 คำถาม : ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
1. ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ
2. ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง
3. ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง
4. เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล

58 คำถาม : การผิดสัญญาหมั้น
ฝ่ายที่เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ยกเว้นเรื่องใด
1. เรียกค่าทดแทนความเสียหาย
2. ร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการสมรส
3. ถ้าไม่มีการสมรสอันเนื่องมาจากฝ่ายหญิงผิดสัญญา ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
4. ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงได้
ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง

59 คำถาม : ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็น....ของบุคคล
1. สิทธิ
2. เสรีภาพ
3. หน้าที่
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2

คลังข้อสอบ รวมแบบทดสอบ รวมข้อสอบ

1 คำถาม : สาเหตุของการเกิดศาสนาในข้อใดที่สำคัญที่สุด
1. ความไม่รู้
2. ความกลัว
3. ความศรัทธา
4. ต้องการที่พึ่ง
2 คำถาม : ถ้ากล่าวถึงประเภทของศาสนาแล้ว
ศาสนาในข้อใดต่อไปนี้ที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ
1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาพุทธ

3 คำถาม : หลักธรรมคำสอนต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
2. คัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ประกอบด้วย ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท
3. คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ประกอบด้วย
พระธรรมคัมภีร์เดิมและพระธรรมคัมภีร์ใหม่
4. คัมภีร์อัลกุระอานของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยนูอาห์ ญิบรอฮีล อาร์บูบัค

4 คำถาม : ในขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในวัยเรียนและมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือ
หรือศึกษาหาความรู้ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับลักษณะข้อใดในศาสนาพราหมณ์ -
ฮินดู
1. พรหมจรรย์
2. สันยาสิน
3. กรรมมรรค
4. ชญาณโยคะ

5 คำถาม : หลักตรีเอกภาพเป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่บ่งบอกลักษณะสำคัญของศาสนาคริสต์ประการใด
1. องค์ประกอบคำสอนหลักมาจากองค์ประกอบย่อย ๆ
2. ลักษณะของความยืดหยุ่นของศาสนาคริสต์
3. ศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่เน้นพระเจ้าเป็นสำคัญ
4. ศาสนาคริสต์ประกอบด้วยนิกายสำคัญ 3 นิกายแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน

6 คำถาม : หลักศรัทธาของศาสนาอิสลามมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
1. การปฏิญาณตนว่าจะนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว
2. คัมภีร์อัลกุระเป็นพระวจนะของพระเจ้า
3. ศาสดาของศาสนาอิสลามพระเจ้าต้องมีพระโองการแต่งตั้ง
4. โลกนี้ต้องมีการแตกดับไปในวันข้างหน้า

7 คำถาม : การที่ตาได้เห็นสิ่งสวย ๆ งาม ๆ
หูได้ยินเสียงที่ไพเราะแล้วจิตรู้สึกสุขกายสบายใจ
เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนเรื่องขันธ์ 5 ในข้อใด
1. สุขเวทนา
2. รูปวิญญาณ
3. ปุญญาสังขาร
4. รูปสัญญา

8 คำถาม : พระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์
สามารถสรุปเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาตามข้อใด
1. การละเว้นความชั่ว การกระทำแต่ความดี การมีจิตใจบริสุทธิ์
2. การสำรวมกาย วาจา การฝึกฝนอบรมจิตให้มั่นคง โดยการใช้ปัญญา
3. สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ การไม่มีตัวตนแห่งตน
การคงสภาพเดิมของสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้
4. กายคือ รูปที่เกิดจากธาตุทั้งสี่ แต่ถูกควบคุมโดย สัญญา เวทนา สังขาร วิญญาณ

9 คำถาม : อุปสรรคสำคัญของพุทธศาสนิกชนในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้มั่นคง คืออะไร
1. ไตรลักษณ์
2. นิวรณ์ 5
3. สาราณียธรรม 6
4. ขันธ์ 5

10 คำถาม : การใช้สติกำหนดอารมณ์ของวิปัสสนาที่เป็นปัจจุบันจนเกิดปัญญาการรู้แจ้งรู้เท่าทันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง
ๆ นั้นเรียกว่าอะไร
1. มรรค
2. นิวรณ์
3. ขันธ์ 5
4. สติปัฏฐาน 4

11 คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
1. การทอดกฐินสามารถทำได้ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน
2. การถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีกรรมที่นางวิสาขาเป็นผู้ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า
3. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่จัดเป็นบุญพิธี
ซึ่งการนิมนต์พระสงฆ์จะนิมนต์อย่างน้อย 5 รูป
4. การเข้าใจถึงกฎธรรมชาติ คือการเข้าถึงหลักไตรลักษณ์นั่นเอง

12 คำถาม : พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด และ ชื่อหลักธรรมอะไร
1. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 - หลักโอวาทปาติโมกข์
2. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 - หลักอนันตลักขณสูตร
3. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 - หลักธรรมจักกัปวัตนสูตร
4. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 - หลักอนุปุพพีกถา

13 คำถาม : หลักธรรมของศาสนาพุทธที่สอนเรื่องนรก - สวรรค์
สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
ตรงกับหลักธรรมใด
1. อาทิตปริยายสูตร
2. อนันตลักขณสูตร
3. ธัมจักกัปวัตนสูตร
4. อนุปุพพีกถา

14 คำถาม : เมื่อนักเรียนใกล้สอบปลายภาค
นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจจะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบแต่บางครั้ง
จะเกิดอาการง่วงเหงา หาวนอน ความเบื่อหน่าย เกียจคร้าน
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้นักเรียนไม่ ประสบผลสำเร็จตามหลักพระพุทธศาสนา
เรียกว่า นิวรณ์ 5 อยากทราบว่า ความง่วง เกียจคร้านนั้น อยู่ในนิวรณ์ 5
ข้อใด
1. กามฉันทะ
2. ถีนมิทธะ
3. อุทธัจจกุกกุจจะ
4. วิจิกิจฉา

15 คำถาม : หลักคำสอนในศาสนาสากล ที่มีความสอดคล้องกันมากที่สุดคือ
1. ความสุขนิรันดร
2. ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
3. ความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียน
4. ความศรัทธาต่อพระเจ้า

16 คำถาม : กระบวนการใดทำให้วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม
1. การขัดเกลาทางสังคม
2. การจัดระเบียบทางสังคม
3. การผสมผสานทางสังคม
4. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

17 คำถาม : การที่สมชายแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสกับสมหญิง
ถือเป็นการจัดระเบียบสังคมในข้อใด
1. บรรทัดฐาน
2. สถานภาพ
3. บทบาท
4. ค่านิยม

18 คำถาม : ข้อใดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย
1. การเล่นโปงลางของคณะโปงลางสะออน
2. การแห่นางแมวของท้องถิ่นต่าง ๆ ในสังคมไทย
3. การบรรพชาอุปสมบทของผู้ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน
4. การแข่งเรือของท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย

19 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ พฤติกรรมที่เป็นค่านิยมของสังคมไทย
1. การแต่งกายตามแฟชั่นนิยม
2. ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
3. การเรียนกวดวิชา
4. การฝึกโยคะ

20 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบัน
1. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่เป็นปัจเจกสังคม ไม่ใช่พหุสังคม
2. การดำเนินชีวิตของคนไทย ส่วนใหญ่ยึดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน
3. สังคมไทยสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงช้า แต่สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
4. สังคมไทยมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยพฤตินัย

21 คำถาม : สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ข้อใดที่ควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1. วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ที่ลดลง โดยไปใช้ชีวิตแบบตะวันตกมากขึ้น
2. ระบบกฎหมายที่ล้าหลังไม่เหมาะกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
3. ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไป
4. การแตกแยกทางความคิด และการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขาดความสมานฉันท์ของคนไทย

22 คำถาม : องค์ประกอบสำคัญของรัฐไทยคือข้อใด
1. การมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย
2. การมีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน
3. การมีอิสระเสรีในการบริหาร - จัดการภายใน - ภายนอกรัฐ
4. การมีอาณาเขตที่แน่นอน และความสงบสุขของประชาชน

23 คำถาม : รัฐเดี่ยวกับรัฐรวม มีความแตกต่างกันมากที่สุดในลักษณะใด
1. ขนาดพื้นที่ของรัฐรวมต้องมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ๆ
2. ความมีอิสระของรัฐบาลที่ใช้อำนาจของรัฐได้อย่างเต็มที่
3. ประชากรของรัฐที่มีจำนวนมากและแตกต่างชาติพันธุ์กัน
4. การมีรัฐบาลที่มีการบริหารจัดการทั้งแบบรวมอำนาจกับแบบกระจายอำนาจ

24 คำถาม : รัฐที่มีการปกครองแบบเผด็จการจะมีหลายรูปแบบ ยกเว้น ข้อใด
1. เผด็จการเบ็ดเสร็จ
2. เผด็จการสาธารณรัฐ
3. เผด็จการฟัสซิสต์
4. เผด็จการอำนาจนิยม

25 คำถาม : ลักษณะสำคัญของรัฐที่ปกครอบแบบประชาธิปไตย คือข้อใด
1. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
2. การบริหาร - จัดการแบบกระจายอำนาจ
3. ความเป็นอิสระของรัฐในการจัดการปกครอง
4. รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชน

26 คำถาม : พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างไรในการปกครองแบบประชาธิปไตย
1. เป็นสถาบันทางการเมืองที่ทำให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
2. เป็นองค์กรทางการเมืองที่มีแนวนโยบาย การบริหารประเทศที่แน่นอน
3. เป็นกำลังสำคัญของระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง
4. คอยตรวจสอบ สนับสนุนและชี้แนะฝ่ายรัฐบาลในการบริหารประเทศ

27 คำถาม : ลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
1. ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายแต่งตั้งและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่คอยชี้แนะและตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ
3. ฝ่ายตุลาการทำหน้าที่คอยชี้แนะ และตรวจสอบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
4. ฝ่ายองค์กรอิสระตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบองค์กรอิสระ

28 คำถาม : ที่มาของกฎหมายไทยมีที่มาจากส่วนใดมากที่สุด
1. ศาสนา
2. จารีตประเพณี
3. ลายลักษณ์อักษร
4. ข้อเสนอแนะของนักกฎหมาย

29 คำถาม : ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม
2550 ข้อใดต่อไปนี้ที่ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ส.ส.
1. จำนวน ส.ส. มีทั้งหมด 480 คน
2. จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน แบ่งเป็น 400 เขตเลือกตั้ง
3. ส.ส. แบบสัดส่วน แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
4. ผู้สมัคร ส.ส. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

30 คำถาม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กำหนดให้มีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้หลายฝ่าย ยกเว้นข้อใด
1. คณะรัฐมนตรี
2. ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
3. สมาชิกวุฒิสภา
4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน

31 คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

32 คำถาม : กฎหมายประเภทสารบัญญัติ ได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
1. กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ประมวลกฎหมายแพ่ง
4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

33 คำถาม : สมศักดิ์ จดทะเบียนสมรสกับ น.ส.นาตาลี เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
4. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีแพ่ง

34 คำถาม : การที่เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่โดยการบอก ตักเตือน
ลงโทษ หรือทำตัวอย่างให้ดู
เรียกว่าเป็นกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมด้านใน
1. กฎศีลธรรม
2. กฎหมาย
3. ค่านิยม
4. การขัดเกลา

35 คำถาม : รัฐที่มีขนาดใหญ่และมีอาณานิคม จัดเป็นรัฐในรูปแบบใด
1. รัฐจักรวรรดิ
2. รัฐเดี่ยว
3. รัฐนคร
4. รัฐประชาชาติ

36 คำถาม : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีลักษณะสำคัญอย่างไร
1. ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารทำงานอย่างอิสระแต่มีการคานอำนาจกัน
2. ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
3. หากฝ่ายนิติบัญญัติมีมติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารต้องลาออกทั้งคณะยกเว้นประธานาธิบดีอยู่ครบวาระ
4. ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมายและจะนำออกมาใช้บังคับได้เมื่อประธานาธิบดีลงนาม

37 คำถาม : เมืองลูกหลวงที่อยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรสุโขทัย คือ
1. สองแคว
2. สระหลวง
3. ศรีสัชนาลัย
4. นครชุม

38 คำถาม : การแบ่งหน้าที่ดูแลทางทหารและพลเรือนเปลี่ยนมาเป็นการดูแลหัวเมืองแทน
เกิดขึ้นในสมัยใด
1. พระบรมไตรโลกนาถ
2. พระเพทราชา
3. พระรามาธิบดีที่ 1
4. พระเจ้าตากสินมหาราช

39 คำถาม : ข้อใดไม่ใช่การจัดระบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
1. แยกอำนาจทางทหารและพลเรือนออกจากกัน
2. ยกเลิกตำแหน่งจตุสดมภ์ตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง
3. ยกเลิกหัวเมืองจัดตั้งเป็นมณฑล
4. จัดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า สุขาภิบาล

40 คำถาม : ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของกฎหมาย
1. กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยผู้มีอำนาจทางการเมือง
ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงอยู่เหนือกฎหมาย
2. รัฐย่อมมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมาย
3. กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการจัดองค์การทางสังคม ยกเว้น รัฐบาล
4. รัฐย่อมมีรูปแบบกระบวนการตามกฎหมายที่กำหนด เพราะกฎหมายมีอำนาจควบคุมรัฐ

41 คำถาม : ระบบกฎหมายที่ใช้คำพิพากษาของศาลเป็นหลักในการวินิจฉัย คือ
กฎหมายของประเทศใด
1. ฝรั่งเศส
2. อังกฤษ
3. ไทย
4. ญี่ปุ่น

42 คำถาม : ข้อใดจัดเป็นกฎหมายมหาชนทั้งหมด
1. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา
3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายอาญา
4. กฏหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง

43 คำถาม : นายอนันต์ถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์ตัดสิน 10
ปี และ ศาลฎีกา ตัดสินจำคุก 14 ปี นายอนันต์ จะต้องถูกจำคุก กี่ปี
1. 4 ปี
2. 10 ปี
3. 14 ปี
4. 28 ปี

44 คำถาม : บุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง
1. พนักงานบังคับคดี
2. ศาล
3. ทนายความ
4. พนักงานอัยการ

45 คำถาม : กฎหมายแพ่งรับรองสภาพบุคคลเมื่อใด
1. เริ่มเมื่อคลอดจากครรภ์มารดา
2. เริ่มเมื่อคลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก
3. เริ่มตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์
4. เริ่มตั้งแต่เด็กในครรภ์มีอวัยวะครบถ้วน

46 คำถาม : ผู้เยาว์ สามารถทำสิ่งใดต่อไปนี้
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
1. การทำพินัยกรรม เมื่อ อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์
2. การจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี บริบูรณ์
3. การหมั้นเมื่อ อายุ 18 ปี บริบูรณ์
4. การเป็นบุตรบุญธรรม

47 คำถาม : ถ้าทายาทโดยธรรมยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 6 ลำดับ
ทายาทลำดับใดมีสิทธิรับมรดก และ ลำดับใดไม่มีสิทธิ
1. ลำดับที่ 1-2 มีสิทธิ ลำดับที่ 3 - 6 ไม่มี
2. ลำดับที่ 1-3 มีสิทธิ ลำดับที่ 4 - 6 ไม่มี
3. ลำดับที่ 1 มีสิทธิ ลำดับที่ 2 - 6 ไม่มี
4. ทุกลำดับมีสิทธิเท่ากัน

48 คำถาม : การกระทำของผู้เยาว์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำได้โดยลำพังและไม่ตกเป็นโมฆียะ
1. การทำพินัยกกรมเมื่ออายุ 14 ปี
2. การจดทะเบียนรับรองบุตรของผู้เยาว์อายุ 17 ปี
3. การขายบ้านที่ได้รับจากกองมรดก
4. การหมั้นที่ชายอายุ 18 ปี กับหญิงอายุ 16 ปี

49 คำถาม : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใครเป็นผู้มีหน้าที่พิพากษา
1. ศาลรัฐธรรมนูญ
2. ศาลปกครอง
3. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4. ศาลทหาร

50 คำถาม : ข้อใดถือว่าเป็นสินส่วนตัวภายหลังการสมรส
1. ดอกผลของสินส่วนตัว
2. เงินสินสอดที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง
3. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมรดก
4. ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส

51 คำถาม : ผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา
1. พนักงานราชทัณฑ์
2. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3. พนักงานปกครอง
4. พนักงานสอบสวน

52 คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
1. การชุมนุมในถนนสาธารณะ
2. การเขียนและพูด
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การรวมกลุ่มทางการเมือง

53 คำถาม : กฎหมายในข้อใดไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็สามารถใช้บังคับได้
1. พระราชบัญญัติ
2. กฎกระทรวง
3. พระราชกฤษฎีกา
4. เทศบัญญัติ

54 คำถาม : "วัง" ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
1. กระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงยุติธรรม
4. กระทรวงกลาโหม

55 คำถาม : สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อใด
1. รัฐธรรมนูญ
2. รัฐบาล
3. ระบอบการปกครอง
4. วัฒนธรรมทางการเมือง

56 คำถาม : นายนทีกู้ยืมเงินนายทองเป็นเงิน 10,000 บาท
ทำสัญญากู้เป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายนทีและนายทองใน
สัญญาระบุให้นายทองคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี
กำหนดให้นายนทีชำระหนี้ภายใน 1 ปี ดังนี้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ
นายนทีจะต้องชำระหนี้หรือไม่
1. ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะสัญญากู้เป็นโมฆะ
2. ต้องชำระหนี้ทั้งหมด เพราะได้ทำสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐาน
3. ต้องชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ส่วนเงินต้น 10,000บาทไม่ต้องชำระเพราะเป็นโมฆะ
4. ต้องชำระหนี้เฉพาะเงินต้น 10,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเพราะตกเป็นโมฆะ

57 คำถาม : ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
1. ฟ้องคดีอาญาที่ผู้เสียหายร้องขอ
2. ฟ้องคดีอาญาและเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยให้ส่วนราชการในคดีแพ่ง
3. ฟ้องคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ฟ้อง
4. เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล

58 คำถาม : การผิดสัญญาหมั้น
ฝ่ายที่เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ยกเว้นเรื่องใด
1. เรียกค่าทดแทนความเสียหาย
2. ร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการสมรส
3. ถ้าไม่มีการสมรสอันเนื่องมาจากฝ่ายหญิงผิดสัญญา ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย
4. ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงได้
ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง

59 คำถาม : ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็น....ของบุคคล
1. สิทธิ
2. เสรีภาพ
3. หน้าที่
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2

07 กุมภาพันธ์ 2554

Reminder about your invitation from Jomjai Ninephoom

LinkedIn

This is a reminder that on January 25, Jomjai Ninephoom sent you an invitation to become part of his or her professional network at LinkedIn.

Follow this link to accept Jomjai Ninephoom's invitation.

https://www.linkedin.com/e/93fid3-gjv7k76e-t/doi/2206153634/RJQSFXSR/gir_348232766_1/EML-inv_17_rem/

Signing up is free and takes less than a minute.

On January 25, Jomjai Ninephoom wrote:

> To: [pooh_physics.lovelove@blogger.com]
> From: Jomjai Ninephoom [pallnarak@hotmail.com]
> Subject: Jomjai Ninephoom wants to stay in touch on LinkedIn

> I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.
>
> - Jomjai Ninephoom

The only way to get access to Jomjai Ninephoom's professional network on LinkedIn is through the following link:

https://www.linkedin.com/e/93fid3-gjv7k76e-t/doi/2206153634/RJQSFXSR/gir_348232766_1/EML-inv_17_rem/

You can remove yourself from Jomjai Ninephoom's network at any time.


--------------

© 2011, LinkedIn Corporation

05 กุมภาพันธ์ 2554

เกี่ยวกับความรัก สาระน่ารู้ ประโยชน์ในการทำความดี บทความดีดีมีสาระน่ารู้

--

เกี่ยวกับความรัก สาระน่ารู้ ประโยชน์ในการทำความดี บทความดีดีมีสาระน่ารู้

 
 
 

 

ขอบคุณครับ

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ แนวข้อสอบอาจารย์ 3   http://groups.google.com/group/kroo3

ตัวอย่างไซต์

•        ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์   http://thaiphysics.blogspot.com
•        บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com

•        ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ แนวข้อสอบอาจารย์ 3 http://sobkroo.blogspot.com

•        รวมแบบทดสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ ทุกอย่างที่นี้ http://sorbkrooyai.blogspot.com

•        ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://oopps.bloggang.com


04 กุมภาพันธ์ 2554

การช่วยตัวเองของผู้ชาย

การช่วยตัวเองของผู้ชายนั้น
ดูจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตามการเรียกร้องของความต้องการทางเพศซึ่งมีมากกว่าผู้หญิง
และสามารถทำได้บ่อยๆ รวมทั้งถือเป็นสิ่งปกติ หากจะช่วยตัวเอง
แม้จะแต่งงานแล้วก็ตาม ผู้ชาย (ไทย)
ส่วนใหญ่มักรู้สึกอับอายและไม่ค่อยบอกใครเรื่องนี้
หรือบางคนยังกลัวหากเพื่อนรู้ว่าตนเองยังสำเร็จความใคร่อยู่
รวมทั้งกลัวผู้ปกครองรู้เห็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้ของตนเองด้วย

ผู้ชายจำนวนมากจึงเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด
เพื่อป้องกันคนอื่นมาเห็นเข้า
แต่เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นกลับต้องมาเรียนรู้วิธีการชะลอการหลั่งกาม
ซึ่งสำคัญมากกว่าการบรรลุจุดสุดยอดเสียอีก
และไม่ค่อยสนใจเรื่องของความเร็วอีกต่อไป

เทคนิคการทำมาสเตอร์เบชั่นของผู้ชาย
ผู้ชายมีวิธีการทำรักให้ตัวเองได้หลากหลายวิธี
วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดของพวกเขา คือการบีบองคชาติ
เมื่อมันเริ่มแข็งตัว ก็จะต่อด้วยการใช้มือรูดเข้า-ออกที่อวัยวะเพศ
จากส่วนปลายมาถึงโคน ยิ่งหากใช้มือบีบอยู่ที่บริเวณฐานขององคชาต
โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางส่วนปลาย จะทำให้การหลั่งเกิดช้าลงได้ด้วย

โดยปกติกในขณะที่ทำมาสเตอร์เบชั่น อวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น บริเวณขาหนีบ
ต้นขา องคชาต และอัณฑะจะเกิดการตื่นตัวต่อสัมผัสมากขึ้น
เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวดีแล้ว ผู้ชายส่วนมากชอบที่จะกดและนวดเบาๆ
ที่ถุงอัณฑะ การสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดบริเวณอวัยวะเพศ
ก็จะเป็นการเพิ่มความตื่นเต้นทางเพศทั้งสิ้น รวมทั้งส่วนอื่นๆ
นอกเหนือจากบริเวณนั้นด้วย เช่น บริเวณหัวนมของผู้ชายเอง

ผู้ชายบางคนชอบทำมาสเตอร์เบชั่นขณะนอนคว่ำบนเตียง
เพื่อให้บางส่วนหรือด้านในของแท่งองคชาตถูไถกับที่นอน
บางคนชอบทำมาสเตอร์เบท โดยการใช้สารหล่อลื่นมากกว่าการทำในขณะแห้งๆ
แต่การหลั่งเร็วก็จะช่วยเป็นตัวหล่อลื่นในตัวเอง
แต่อาจทำให้อสุจิที่มีจำนวนจำกัดต่อครั้ง ต้องรออีกนานกว่าจะหลั่งได้อีก

การใช้โลชั่นหรือวาสลินทาที่มือก็เป็นการช่วยหล่อลื่นได้
แต่ก็เป็นอันตรายต่อผู้ที่สวมถุงยางอนามัย
เพราะมีสารประกอบที่เป็นน้ำมันอยุ่ด้วย การใช้เจลสุตรน้ำประเภท KY
เจลเพื่อผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยตรงจะแก้ปัญหาไปได้
ผู้ชายบางคนใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำมาสเตอร์เบชั่น เช่น ไวเบรเตอร์
(อวัยวะเพศชายใส่แบตเตอร์รี่สั่นสะเทือนได้), ใช้ฝอยน้ำจากฝักบัวและอื่นๆ
และส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความตื่นเต้น แม้ในระยะสั้นๆ ก็ตาม
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

03 กุมภาพันธ์ 2554

แนวข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ. ฝึกฝีมือ100 ข้อ

คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626
ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71
ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17 2. 19 3. 25 4. 27
ข้อ 5. 33 67 136 275 554 ......
1. 1113 2. 1442 3. 1667 4. 1699

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
1. 6 2. 7 3. 9 4. 11
ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก
.จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก.
อายุเท่าไร
1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี
ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ
20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18%
ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน
เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน
อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ
ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%
ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
1. 20% 2. 36% 3. 44% 4. 64%
ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10
คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา
ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน
อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
1. 3 ข้อ 2. 4 ข้อ 3. 5 ข้อ 4. 6 ข้อ
ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30%
จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
1. 32% 2. 33.5% 3. 35% 4. 38%
ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี
ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
1. 94 กม./ชม. 2. 96 กม./ชม. 3. 100 กม./ชม. 4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน
ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
1. 30 บ่อ 2. 32 บ่อ 3.35 บ่อ 4. 40 บ่อ
ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี
โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4
เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี
จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
1. 21 ตัว 2. 23 ตัว 3. 24 ตัว 4. 26 ตัว
ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
1. 452 2. 574 3. 629 4. 742
ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
1. 20 2. 22 3. 24 4. 26
ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก.
มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน
สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2
ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
1. 63.5 คะแนน 2. 64 คะแนน 3. 65 คะแนน 4. 66.5 คะแนน
ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง
แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง
จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
1. 26 ครั้ง 2. 29 ครั้ง 3. 30 ครั้ง 4. 31 ครั้ง

คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)
ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542
1. ภาคเหนือ 142,111 130,148 154,987
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198,470 169,401 240,084
3. ภาคกลาง 427,356 401,928 480,757
4. ภาคใต้ 126,598 141,026 176,213

ข้อ 21. โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด
1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง 4. ภาคใต้
ข้อ 22. ในช่วงปี 2540 – 2542
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภา คใต้
คิดเป็นร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 27 2. ร้อยละ 30 3. ร้อยละ 37 4. ร้อยละ 45
ข้อ 23. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์
1. 20% 2. 25% 3. 30% 4. 35%
ข้อ 24. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542
สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด
1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 150 3. ร้อยละ 240 4. ร้อยละ 270
ข้อ 25. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน
2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด
3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540 ยกเว้นภาคใต้

คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
หน่วย : ตัน
พืช ปี 2541/42 ปี 2542/43 ปี 2543/44 ค่าเฉลี่ย
ข้าว 494,147 439,074 584,561 505,927
- ข้าวนาปี 340,055 269,621 ? ?
- ข้าวนาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927
อ้อย 140,101 123,730 138,851 ?
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645
พืชไร่ 20,067 18,743 26,547 21,786
ผักต่างๆ 101,413 98,565 126,229 108,735
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872
ปาล์มน้ำมัน 17,444 19,122 ? 21,698
ผลไม้และพืชยืนต้น 25,610 28,165 32,642 28,805
รวมทั้งสิ้น ? ? 1,052,041 929,695

ข้อ 26. ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่า
ใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด
1. 50.74 2. 54.42 3. 60.18 4. 64.78
ข้อ 27. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี
กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5
1. ปี 2541/42 2. ปี 2542/43 3. ปี 2543/44 4. ถูกทั้ง 3 ปี
ข้อ 28. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก
2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 24 2. ร้อยละ 27 3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 36
ข้อ 29 ในปีการเพาะปลูก 2542/43
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 18 2. ร้อยละ 22 3. ร้อยละ 26 4. ร้อยละ 30
ข้อ 30. ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน
1. 25,136 ตัน 2. 27,636 ตัน 3. 28,528 ตัน 4. 29,274 ตัน


คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้
แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้
กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้
= หมายถึง เท่ากับ  หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
> หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า
> หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
หลักในการตอบคำถาม
ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด
ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข ถ้า A > B < C = 2N > M
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1 A > M
ข้อสรุปที่ 2 A = E
ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1 B = N
ข้อสรุปที่ 2 C > T
ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2 E < S
ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1 P > M
ข้อสรุปที่ 2 C < S
ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1 C < S
ข้อสรุปที่ 2 5N > 2T
เงื่อนไข
- มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย
มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน
- สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ วัดเบญจมบพิตร
ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์
แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน
วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์
- มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ
วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน
- มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง
- ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร
- ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์
- คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง
- คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
- มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ
ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง
ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว
ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด
ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร
คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความ
สัมพันธ์เช่นเดียวกัน
ข้อ 41. ขลุ่ย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน 2. ขิม : กลอง 3. จะเข้ : ระนาด 4. ปี่ : ฆ้อง
ข้อ 42. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ?
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ 2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย 4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ
ข้อ 43. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค 2. เกียวโต : ปารีส 3. มะนิลา : เจนีวา 4. เจนีวา : ซิดนีย์
ข้อ 44. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ 2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า 3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด
4. เกวียน : รถยนต์
ข้อ 45. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ?
1. ปักษ์ : เดือน 2. ศอก : วา 3. คืบ : เมตร 4. เดือน : ปี


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 46. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์
คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ 2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี 4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน
ข้อ 47. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส 2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม 4. รูปนี้เป็นทรงกลม
ข้อ 48. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน 2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์ 4. สรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 49. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช
าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ
ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว
งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต
ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น
แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด
สรรงบประมาณมากสักเพียงใด
แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว
่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม
เหลวในการพัฒนาประเทศ
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ
ร็จของการพัฒนาประเทศ
ข้อ 50. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ
ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส
ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ
จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย
โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ


คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจค
วามถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
1. เสบียง 2. ผลิตผล 3. อาหารเสริม 4. ผลพลอยได้
ข้อ 52. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ
ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..
1. หลักการ 2. คุณภาพ 3. มาตรฐาน 4. ประสิทธิภาพ
ข้อ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพั
ฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี
และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
1. คุณภาพ เพราะ 2. ศักยภาพ แต่ 3. สมรรถภาพ ทว่า 4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น
ข้อ 54. ปากกบคือ
รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา
กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
1. เชื่อม 2. ประชิด 3. ประกบ 4. ต่อเนื่อง
ข้อ 55. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส
ำคัญและกำหนดมาตรการ
ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ
1. รักษา ศึกษา 2. ดูแล ปรับปรุง 3. อนุรักษ์ พัฒนา 4. ควบคุม ส่งเสริม
ข้อ 56. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
1. โดยทั่วถึง 2. โดยสม่ำเสมอ 3. โดยเกี่ยวข้อง 4. โดยกว้างขวาง
ข้อ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่
ได้ด้วยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดำรง 2. เกี่ยวข้อง ของ 3. สัมพันธ์ ดำเนิน 4. เกี่ยวพัน พัฒนา
ข้อ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว
เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์
1. ผัด ผลัด 2. ผลัด ผัด 3. ผัด ผัด 4. ผลัด ผลัด
ข้อ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเด ินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด 2. กีดขวาง ขัดข้อง 3. ขัดขวาง ขัดข้อง 4. กีดขวาง ติดขัด
ข้อ 60. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่
ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
1. ถึง ก็ 2. หาก จึง 3. แม้ แต่ก็ 4. แม้ว่า แต่ก็ไม่

คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 61. 1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก
3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล
4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข
ข้อ 62. 1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่
3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน
ข้อ 63. 1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น
ความสำคัญกับประชาชน
3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา
ข้อ 64. 1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให ้เข้มงวด
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง
ข้อ 65. 1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง
2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว
4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน
ข้อ 66. 1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส
2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน
4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ข้อ 67. 1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ
2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหว
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร
4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

ข้อ 68. 1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ
2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย
3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี
ข้อ 69. 1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น
2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์
4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก
ข้อ 70. 1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ
3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม
4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธร รม
คำสั่ง ในแต่ละข้อให้พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร ก,
ข หรือ ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม
ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 2. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ข
ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 3. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ค
ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 4. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ข และ ค
ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 71. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบา
ยการปรับโครงสร้างการผลิตทาง
ก ข
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2534

ข้อ 72. ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ
จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด-
ก ข
เชียงราย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เป็นต้น

ข้อ 73. รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการธนาค
ารอิสลามให้สามารถทำ

ธุรกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับการธนาคารระหว่าง
ข ค
ประเทศด้วย


ข้อ 74. เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12
ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกับกลุ่มประเทศ

สมาคมการค้าเสรียุโรป
โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าเพียงตลา ดเดียว

เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

ข้อ 75. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง
ซึ่งปัจจัยภายนอกในกลุ่มประชากร

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี

ผลโดยตรงกับขนาดของประชากร

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่
1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้
ข้อ 76. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า
ข้อ 77. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ
2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน
ข้อ 78. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม 2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด
3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน 4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ข้อ 79. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท
2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพ ร่องต่างๆ
4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
ข้อ 80. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย
3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน
4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ข้อ 81. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป 4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
ข้อ 82. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการท ูต
4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า
ข้อ 83. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
3. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ข้อ 84. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. กำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจน
2. มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา
3. การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี
4. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา
ข้อ 85. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม

คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมา
ข้อ 86. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี
้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนัก
เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับค
วามต้องการในประเทศ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ปริมาณน้ำมันพืชในอนาคตจะลดลง
2. ความต้องการน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลน
4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช
ข้อ 87. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปอ
อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน
ิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้
3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผู้แทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา
ข้อ 88. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น
อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง
เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เ
กิดนิ่วได้
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
3. สาเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ
ข้อ 89. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง


ข้อ 90. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด
ยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ
ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
2. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
3. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ข้อ 91. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป
ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ
ข้อ 92. ในภาษาไทยมีคำว่า "บัณฑิตย์" อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต
คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น
ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. บัณฑิตย์มักใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่
2. บัณฑิต และบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายแตกต่างกัน
3. คำที่อ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับคำอื่นในรูปของคำสมาส
4. บัณฑิตใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดไม่ได้
ข้อ 93. อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น
ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น
ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง
จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพ าะ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น


ข้อ 94. ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช
รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการกำจัดแต่ไม่เป็นผล
ทำให้สภาพน้ำในคลองต่างๆ เน่าเสียเพราะน้ำไม่ไหลถ่ายเท
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองไม่สามารถกำจัดได้
2. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองเป็นสาเหตุทำให้สภาพน้ำเน่าเสีย
3. ผักตบชวามีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดได้
4. รัฐบาลไม่สามารถหาวิธีกำจัดผักตบชวา
ข้อ 95. ปรอทวัดไข้จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เ
ก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู
่กระเปาะได้อีกเมื่อถูกความเย็น
นับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัด
อุณหภูมิอื่นๆ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่ได้ใช้ปรอท
2. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีกระเปาะเก็บปรอท
3. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีรอยคอดที่หลอดแก้วซึ่งอยู ่เหนือกระเปาะ
4. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิปรอทจะไม่กลับเข้าสู่กระเปาะเม ื่อถูกความร้อน
คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมา
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย
คือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา
ซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติ ถ้าปีใดฝนตกน้อยหรือมากไป
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะลดน้อยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2518 เป็นเวลา 8 ปี
ติดต่อกันที่ชาวบ้านตำบลบ้านวัดตาล (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางเสด็จ)
อำเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงเสด็จพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518
ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ที่ทรงดำริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวใ
ห้แก่กลุ่มแม่บ้าน ให้ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้
และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปี พ.ศ. 2519
พระองค์ท่านได้ส่งอาจารย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาสอนที่วัด สระแก้ว
สอนสัปดาห์ละ 2 วัน แต่เรียนได้เพียง 3 สัปดาห์
ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเพราะการปั้นตุ๊กตาชาววังถือเป็นศิลปะช ั้นสูง
ถ้าเรียนโดยไม่มีการทำพิธียกครูอาจไม่เป็นมงคล
ประกอบกับในช่วงเวลานั้นมีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บป่วยบ่อยๆ
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทำพิธีครอบครู
ซึ่งเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงคล
ายความกังวลลงได้
กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน
ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพื่อให้ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา
เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ
ดินที่ได้มานั้นต้องนำมาละลายน้ำและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน
ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาปั้นได้
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น
ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเต
อร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา
เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ
ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก
บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ลงท้ายด้วยการระบายสี
ที่ต้องมีการรองพื้นด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ำมันขาวอี กที
ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก
ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ทำให้เสียเวลามาก คนทำต้องอดทนและใจเย็น
ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะทำตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว
ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือนจริง
ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้
จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็จะไม่มีการหล่อพิมพ์
แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก
เพราะมีกรรมวิธียากกว่ามาก
ข้อ 96. คำว่า "ราชินูปถัมภ์" ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
1. ราชินีทรงเกื้อหนุน 2. พระราชทานโดยพระราชินี
3. ราชินีทรงห่วงใย 4. ความกังวลของราชินี
ข้อ 97. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือ
1. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์ 2. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
3. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง 4. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม
ข้อ 98. ขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั ้นตอน
1. 2 ขั้นตอน 2. 3 ขั้นตอน 3. 4 ขั้นตอน 4. 5 ขั้นตอน
ข้อ 99. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีการจำหน่ายมากขึ้
นควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
1. วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา 2. เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
3. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น 4. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 100. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความสำเร็จในการทำนา
2. การทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซื้อดินจากหน่วยราชการ
3. ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จสามารถจำหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาช าววังที่อื่นๆ
4. การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
• ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


• บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


• ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

เกี่ยวกับความรัก สาระน่ารู้ ประโยชน์ในการทำความดี บทความดีดีมีสาระน่ารู้

http://thailandsciens.blogspot.com/
http://forward-mail-thailand.blogspot.com/


เกี่ยวกับความรัก สาระน่ารู้ ประโยชน์ในการทำความดี บทความดีดีมีสาระน่ารู้

--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

02 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อสอบ รวมชุดที่ 4 (ธุรการ รวม ภาวะผู้นำ)

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์
ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น

6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ)
ข. จ.ส.ต.(หญิง)
ค. จ.ส.ต.หญิง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ค. จเรตำรวจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑)
และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒)
(ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒)
(ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี
อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี
ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ
ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ค. ไม่ชอบ
ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ
ตั้งแต่ข้อ 11 ถึง 14 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ
ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น
หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง
โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

11. เลขที่หนังสือออก
12. คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ
13. ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
14. ด่วนมาก

15. การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ

16. เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน

17. ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง ข.ผู้พิมพ์ ค.ผู้สั่งพิมพ์ ง.ผู้ตรวจ-ทาน

18. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา
ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย
ง.ที่มุมล่างขวา

19. โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน
ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**

20. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
21. อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี ข.10 ปี ค.15 ปี ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

22. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
23. คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2 ข.ระดับ 3 ค.ระดับ 4 ง.ระดับใดก็ได้
24. ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด
ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

25. ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ ่มีความสูงเท่าไร
ก. 2.5 ซม. ข. 3.0 ซม. ค. 3.5 ซม. ง. 4.0 ซม.
26. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำ
ก. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข. ข้อมูลการปฏิบัติราชการ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ

27. เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว
การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น
ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ก. ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ข. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีต้นสังกัด
ค. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ง. ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.

28. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น
ก. วาจา
ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

29. ในกรณีมีความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งราชการโดย
ก. วาจา
ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

30. ในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี
ก. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ข. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ค. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ
ง. ถูกทุกข้อ

31. นอกจากส่วนราชการต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว
กฎหมายยังกำหนดให้หน่วยใดจัดทำหลักเกณฑ์อีก
ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. องค์การมหาชน
ค. รัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
32. ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก. ก.พ.ร. กำหนด
ข. สำนักงบประมาณกำหนด
ค. ส.ตง.กำหนด
ง. กรมบัญชีกลางกำหนด
33. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กำหนด
และรายงานให้
ก. ก.พ.ร.
ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

34. ในกระทรวงมหาดไทย ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต
หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ก. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดประทรวงมหาดไทย

35. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. อักษรเลขจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. สำนักงานจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

-- ขอเฉลย เมลมาที่ Jomjai_ninephoom@hotmail.co.th
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ข้อสอบตำรวจที่ออกบ่อย รวมชุดที่ 1 (ธุรการ) ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อสอบตำรวจที่ออกบ่อย รวมชุดที่ 1 (ธุรการ)
1. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง. คณะรัฐมนตรี

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน

3. "ก.ต.ช." เป็นคำย่อของ
ก. คณะกรรมการเชิงนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการนโยบายและแผนตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. ข้อใด เป็นอำนาจของ ก.ต.ช.
ก. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไป
ค. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจขึ้นไป
ง. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจขึ้นไป

5. ยศตำรวจมีกี่ยศ
ก. 12 ยศ ข. 13 ยศ ค. 14 ยศ ง. 15 ยศ

6. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เป็นอำนาจของผู้ใด
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้บังคับการขึ้นไป เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกกี่ประเภท มีจำนวนเท่าใด
ก. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ
ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
ข. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ
ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
ค. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ
ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
ง. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ในตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ
ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน

8. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.
ก. กำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำ
เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ
หรือประโยชน์เกื้อเราลอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
ค. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัย
ก. ก.ตร. ข. ก.ต.ช. ค. นายกรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ

10. เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครตามข้อ 57 แล้ว
ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๓๕ (๑) ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลา
ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
ค. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ง. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่วัน

11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ"
ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

12. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก.มีความรู้ภาษาไทย
ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกัน

13. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
ก.แถลงการณ์ ข.ข้อบังคับ ค.คำสั่ง ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
14. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย ข
15. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน ก
16. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ค
17. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ง

18. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน
ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

19. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี ข.10 ปี ค.15 ปี ง.20 ปี

20. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.

21. การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป
ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
22. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1
ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ
ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

23. ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก

24. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง ข.ดำ ค.น้ำเงิน ง.เขียว

25. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
ข.ทำงานแทน
ค.รักษาราชการแทน
ง.ปฏิบัติราชการแทน

26. ผู้นำ คือ
ก. ผู้ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจทางสายงาน แต่มีอำนาจโดยวิธีอื่น
ข. ผู้ที่มีตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์การ มีอำนาจโดยตำแหน่ง
ค. ผู้ที่มียศ และตำแหน่งที่ชัดเจน
ง. ถูกทุกข้อ

27. ภาวะผู้นำในปี ค.ศ. 1930- 1940 มาจากแนวคิดทฤษฎีใด
ก. ทฤษฎีการนำของเทพ (God Theory of Lleadership)
ข. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories)
ค. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership)
ง. ทฤษฎีอัตถนิยม (Autocratic Theories Leaders)

28. แนวคิดหลักของทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เป็นอย่างไร
ก. ให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติ
ข. ชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ค. ผู้นำต้องมีตำแหน่งและอำนาจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
29. การบังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย เป็นลักษณะของผู้นำประเภทใด
ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive - Authoritative)
ข. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent - Authoritative)
ค. แบบปรึกษาหารือ (Consultative - Democratic)
ง. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative - Democratic)

30. ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ผู้บริหาร คือ
ก. ตำแหน่ง
ข. ที่มาของอำนาจหน้าที่
ค.บทบาท
ง. ถูกทุกข้อ

31. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) เป็นของประเทศใด
ก. กรีก ข. โรมันโบราณ ค. อียิปต์ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

32. ผู้นำในยุคของทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) ได้แก่
ก. พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์
ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช
ง. ถูกทุกข้อ

33. Likert's Michigan Studies แบ่งลักษณะผู้นำเป็นกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

34. การบริหารแบบไหน ที่ Likert พบว่า
จะทำให้ผู้นำประสบผลสำเร็จและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย
ซึ่งความสำเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา
ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive - Authoritative)
ข. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent - Authoritative)
ค. แบบปรึกษาหารือ (Consultative - Democratic)
ง. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative - Democratic)

35. Blake and Mouton's managerial Grid
กำหนดปัจจัยการมีภาวะผู้นำที่ดีมีกี่ปัจจัย อะไรบ้าง
ก. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และเงิน (Anoey)
ข. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และผลผลิต (Product)
ค. 2 ปัจจัย คือ เงิน (Anoey) และผลผลิต (Product)
ง. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และกระบวนการ (Process)

36. ตามข้อ 33 มีอะไรบ้าง
ก. แบบใช้อำนาจ (Explortive - Authoritative) และ แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา
(Benevolent - Authoritative)
ข. แบบปรึกษาหารือ (Consultative - Democratic) และ
แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative - Democratic)
ค. แบบใช้อำนาจ (Explortive - Authoritative) , แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา
(Benevolent - Authoritative) และ แบบปรึกษาหารือ (Consultative -
Democratic)
ง. แบบใช้อำนาจ (Explortive - Authoritative) ,แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา
(Benevolent - Authoritative) แบบปรึกษาหารือ (Consultative -
Democratic) และ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative - Democratic)

37. Leadership หมายถึง ผู้ใด
ก. ผู้บริหาร ข. ผู้นำ ค. ผู้นำมาบริหาร ง. ถูกทุกข้อ

38. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) มีความเชื่อว่า
ก. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นโดยการยกย่องของประชาชน
ข. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกำเนิด (Born leader)
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้
ค. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามคำสั่งของเทพเจ้า (God leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามสถานการณ์ ( Case leader) และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

39. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เกิดขึ้นในปีใด
ก. ค.ศ.1940 - 1960
ข. ค.ศ.1960 - 1980
ค. ค.ศ.1980 - 1990
ง. ค.ศ.2000 - 2005

40. ลักษณะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงตามทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman
Theory of Lleadership)จะประกอบด้วย
ก. ความเฉลียวฉลาด
ข. บุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้นำ
ค. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย
ง. ถูกทุกข้อ

41. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตราเป็น
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. กฎกระทรวง

42. ข้อใดถือว่าเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการตามกฎหมายนี้
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ

43. การเสนอมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ ต่อคณะรับฒนตรี ต้องทำเป็น
ก. ลายลักษณ์อักษร
ข. วาจา
ค. โดยวิธีอื่นใด
ง. ถูกทุกข้อ

44. แผนการบริหารตามส่วนราชการ เป็นแผน
ก. 2 ปี
ข. 4 ปี
ค. 8 ปี
ง. แล้วแต่นโยบายที่ส่วนราชการกำหนด

45. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ตามที่
ก. นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ
ข. ตามที่ เลขาธิการ ก.พ.ร.แจ้งมา
ค. ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมา
ง. สรุปทันที โดยไม่รอสั่งการ

46. เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป
ให้หน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก
ก. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

47. ความคุ้มค่าตามข้อที่แล้ว หมายถึง
ก. ประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม
ข. ประโยชน์หรือผลเสียอื่นๆ
ค. ประโยชน์หรือผลเสียซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้
ง. ถูกทุกข้อ

48. เพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานใดที่สามารถเสนอหลักเกณฑ์
และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้
ก. ก.พ.ร.
ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชีกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

49. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
แต่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วย
กับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เสนอเรื่องต่อหน่วยงานเป็นผู้เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการ กพ.
ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ง. ถูกทุกข้อ

50. เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน
และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ
หรือสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.ร. กำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
ก. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ข. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ค. จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น
ง. ถูกทุกข้อ

อื่นๆมากมาย ขอเฉลย กรุณาบอกชิ้อลิ้งค์มาด้วยครับ

ขอเฉลย เมลมาขอที่ pallnarak@hotmail.com,jomjai_ninephoom@hotmail.co.th
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

แนวข้อสอบ วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547

ข้อ 1 พ.ร.บ.นี้เรียกอย่างไรจึงถูกต้อง?
ก.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
ค.พระราชบัญญัติสำนนักงานตำรวจแห่งชาติ 2547
ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ตอบ ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ( มาตรา 1 )
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า " พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ "

ข้อ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด?
ก.พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 18 ฉบับ
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
คือพระราชบัญญัติที่ใช้อยุ่ในปัจจุบันนี้
ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ
ตอบ ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ (ตาม ม.3)
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

ข้อ. 3 พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เมื่อใด?
ก. ประกาศใช้ 13 มกราคม พ.ศ. 2547
ข.ประกาศใช้ 12 มกราคม พ.ศ. 2547
ค. ประกาศใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตอบ ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
( มาตรา.2 )
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 4 ข้อใดถูก สำหรับพระราชบัญญัตินี้
ก.เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี
ค.โดยประกาศถัดจากวันพระราชกฤษฏีกาแล้ว
ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
ตอบ ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
(ม.3 ข้อ 5 ดูคำเฉลย ข้อ 2)
ก.เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน / ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา /
ค.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(
ม.2)

ข้อ. 5 บรรดากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
ข.ให้นายกรัฐมนตรีวินิจนัย
ค.ให้นายกรัฐมนตรี ออกกฏกระทรวง
ง.ให้ยกเลิกแล้วให้ ผบ.ตร.ตัดสิน
ตอบ ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน( ม.3 วรรค 2)

ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง"ข้าราชการตำรวจ"?
ก. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ข. บุคคลที่มียศและไม่มียศ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ตอบ ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ(
มาตรา. 4 )
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ข้าราชการตำรวจ" หมายความว่า
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
"กองบัญชาการ" หมายความรวมถึง
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
"กองบังคับการ" หมายความรวมถึง
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย

ข้อ 7 ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้ คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. ผบ.ตร.
ตอบ นายกรัฐมนตรี (มาตรา. 5 )
(มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )

ข้อ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธานรัฐสภา
ค. วุฒิสภา
ง.รัฐสภา
ตอบ รัฐสภา
( ก่อน ม.1 ระบุว่า
......จึงทรง......ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา)

ข้อ 9 คำว่า " กองทุน " ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมายความว่าอะไร?
ก. กองทุนสำหรับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ข. กองทุนช่วยเหลืองานสอบสวนคดีอาญา
ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ง. กองทุนเพื่อการสอบสวนและวิธีพิจารณาความอาญา
ตอบ ก.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( ม.4 )

ข้อ 10 ให้..............
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออก...........เพื่อนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ก.นายกรัฐมนตรี / พระกิจจานุเบกษา
ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง
ค. นายกรัฐมนตรี / พระราชกฤษฏีกา
ง.นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ
ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง (มาตรา. 5 )
( มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )
ข้อ 11. panda ต้องการทราบว่า ข้อใดถูก
ก.ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น
ข.กองบัญชาการ หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ตอบ ข.กองบัญชาการ
หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(
มาตรา. 4)
ตามมาตรา. 4 " ข้าราชตำรวจ"หมายความว่า
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง
หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ส่วนตัวเลือกอื่น
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ(ไม่มีคำว่าคณะครับ)
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(ต้องตอบว่ากองบังคับการหมายความว่า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย ครับ )

ข้อ12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ
ก. 6 ลักษณะ ข.7 ลักษณะ
ค. 8 ลักษณะ ง.9ลักษณะ
ตอบ ข. 7 ลักษณะ (ข้อนี้ไม่ต้องไปเปิดครับ ดุสารบัญก็พอครับ)

ข้อ 13 ประธานกรรมการ หมายถึงบุคคลใด ?
ก. ผบ.ตร. ข.นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รอง ผบ.ตร.
ตอบ ข้อนี้หลอกครับ อ้าวววว หากท่านเข้าใจจะทราบว่า ไม่มีข้อถูก
ตามมาตรา.4 ประธานกรรมการหมายความว่า ประธานนโยบายตำรวจแห่งชาติ
แต่หากต้องตอบตามความจริงนะครับต้องตอบตาม ข้อ ข.นายยกรัฐมนตรี มาตราที่
17 ครับ
มาตรา 17 ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (๑)
ให้ประธานกรรมการ โดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจยศพลตำรวจโทขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช.
และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒)
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ต.ช.
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 14 อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใด
ก.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ
ข.กองบัญชาการ / กองบังคับการ / กองกำกับการ
ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ
ง.กองบัญชาการภาคต่าง ๆ / กองบังคับการ / กองกำกับการ / แผนก/งาน
ตอบ ค.สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ (มาตรา. 10)
อ้างจาก มาตรา. 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
1 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2 กองบัญชาการ
การแบ่งส่วนราชการตาม (1) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม
(2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกา
และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง
และให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฏีกาหรือกฏกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อนี้อย่าสับสนนะครับ เดี๋ยวจะงง ตัวเลือกบางข้อมีกองบังคับการตามมาด้วย
ตามวรรค สอง จะมีคำว่ากองบังคับการ มาเกี่ยวด้วย
นั่นแยกมาจากกองบัญชาการตามข้อ (2) ครับ ( เช่น ก.สำนั
กงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / กองบัญชาการ / กองบังคับการ
)ตัดออกไปเลยครับอย่าสนใจ

ข้อ15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม ป.อาญา
ข.สืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดตาม ป.วิอาญา
ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
ง. ให้การสนับสนุนกองทัพกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
ตอบ ค.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (มาตรา. 6 (3))
มาตรา 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
และพระราชอาคันตุกะ
(๒) ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะ
และตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตาม
(๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ้นจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ข้อ16. ให้ สตช.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา.......
ฯลฯ.ทั้งนี้การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่...............ใครกำหนด
?
ก. ก.ต.ช.กำหนด
ข.ก.ต.ร.
ค.คณะรัฐมนตรี
ง.ผบ.ตร.
ตอบ ก. ก.ต.ช.กำหนด (มาตรา.ที่ 7 )
มาตรา. 7 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
เพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทาง อาญา รักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่
ก.ต.ช.กำหนด )
ข้อ17. การแบ่งข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้โดยให้ตราเป็น.......?
ก.พระราชกำหนด
ข.พระราชกฤษฏีกา
ค.พระราชกิจจานุเบกษา
ง.พระราชบัญญัติ
ตอบ ข้อ ข.พระราชกฤษฏีกา (ม.8 )
มาตรา 8 ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด
จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดวิธีการบรรจุ การแต่งตั้ง
การดำเนินการทางวินัย การบังคับบัญชา
การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตำรวจประเภทมียศและข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ
รวมตลอดทั้งการปรับยศ
และปรับเงินเดือนเมื่อมีการโยกย้ายดังกล่าวและการอื่นตามที่จำเป็นไว้ด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง
ไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตำรวจที่มียศอยู่แล้วในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ข้อ 18. วัน เวลา ทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี
และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจ?
ก.ก.ต.ร กำหนด
ข.ผบ.ตร.กำหนด
ค.ครม.กำหนด
ง.ประธาน ก.ต.ร.กำหนด
ตอบ ข้อ ค. ครม.กำหนด (ม.9)
( ตาม มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี
วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการ
ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา
ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )

ข้อ 19 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่.......จะกำหนดให้แตกต่างจากข้อ
18.ก็ได้ ?
ก.ก.ต.ร กำหนด
ข.ผบ.ตร.กำหนด
ค.นายกรัฐมนตรี กำหนด
ง. ก.ต.ช.กำหนด
ตอบ ง. ก.ต.ช.กำหนด (ม.9)
(มาตรา. 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี
และการลาหยุดราชการ ของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก.ต.ช.จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา
ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้ )
ข้อ 20. การแบ่งราชการเป็นกองบังคับการให้ออกเป็น......?
ก.พระราชกำหนด
ข.พระราชกฤษฏีกา
ค.พระราชกิจจานุเบกษา
ง.กฏกระทรวง
ตอบ ง.กฏกระทรวง(ม.10)
( มาตรา.มาตรา. 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
1 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2 กองบัญชาการ
การแบ่งส่วนราชการตาม (1) เป็นกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม
(2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกา
และการแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นให้ออกเป็นกฎกระทรวง
และให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชกฤษฏีกาหรือกฎกระทรวงนั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 21 ผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือผู้ใด?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. จเรตำรวจ
ค. รอง ผบ.ตร.
ง. ทุกข้อถูกหมดหากได้รับมอบหมาย
ตอบ ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ม.11)

มาตรา 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช.
กำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

ข้อ 22 ใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้รองจาก ผบ.ตร.?
ก.จเรตำรวจ
ข.รอง ผบ.ตร.
ค. ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ง. ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว ครับ
ตอบ ง.. ทุกข้อ ถูกต้องแล้ว (ม.12)
(มาตรา. 12 ให้มีจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ
ผู้ช่วยผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผุ้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
รองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
)

ข้อ.23 ใครเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจในกองบัญชาการ รองจาก ผู้บัญชาการ?
ก.รอง ผุ้บัญชาการ
ข.ผู้ช่วยผุ้บัญชาการ
ค.ถูกต้องแล้วครับ ทั้ง ก.และ ข.
ง.ไม่มีข้อถูกครับ
ตอบ ก.รอง ผุ้บัญชาการ (ม.13)
( มาตรา. 13 .ในกองบัญชาการหนึ่ง
ให้มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
ขึ้นตรงต่อผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และจะให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้(
ปัจจุบัน ตำแหน่งผุ้ช่วยผุ้บัญชาการไม่มีแล้วครับ)
ความในวรรคหนึ่ง
ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม
รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บัญชาการด้วย

ข้อ 24. ผุ้บัญชาการต้องรายงายผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุก กี่เดือน
ก. สามเดือน
ข.สี่เดือน
ค. ห้าเดือน
ง.หกเดือน
ตอบ ข.สี่เดือน (มาตรา.l4
มาตรา 14 ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกสี่เดือน
หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ผู้บัญชาการมีอำนาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กำหนด

ข้อ 25 ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง มี
ใครเป็นผู้มีอำนาจและทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น
และปฏิบัติราชการประจำอยุ่ในจังหวัดนั้น
ก.ผู้บัญชาการ
. ข.ผู้บังคับการ
ค.ผู้กำกับการ
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ข.ผู้บังคับการ (ม.15 วรรคสุดท้าย )
มาตรา 15 ในกองบังคับการหนึ่ง
ให้มีผู้บังคับการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น
และจะให้มีรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บังคับการตามที่ผู้บังคับการมอบหมายด้วยก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง
ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการด้วยโดยอนุโลม
รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังเช่นผู้บังคับการด้วย
ผู้บังคับการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจำอยู่ในจังหวัดนั้น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอำนาจสั่งการใด ๆ
เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่
หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการตำรวจในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อ-บังคับ หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว
แล้วรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อ 26 "ก.ต.ช." ชื่อเต็มว่าอะไร?
ก. กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการนโยบายข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ค.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ง.คณะกรรมาการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ตอบ ค.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ( ตามหัวข้อลักษณะที่ 3)

อื่นๆมากมาย เมลมาขอที่ pallnarak@hotmail.com,jomjai_ninephoom@hotmail.co.th
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com