23 มกราคม 2554

ข้อสอบฟิสิกส์พื้นฐาน ม. 4 (ว30101) ชุดที่ 2

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.   วิทยาศาสตร์สาขาใดที่มุ่งหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ

         .  ฟิสิกส์                                    .  ชีววิทยา         

         .  วิทยาศาสตร์กายภาพ          .  เคมี  

2.   พื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากสิ่งใด

         .  การสังเกตและตั้งทฤษฎี   

         .  ตั้งทฤษฎีและทดลอง                         

         .  การสังเกตและรวบรวมข้อมูล          

         .  การทดลองและตั้งกฎ

3.   ข้อมูลในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น

         .  ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงการทดลอง

         .  ข้อมูลจากการสังเกต และข้อมูลจากการทดลอง           .  ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ

         .  ข้อมูลจากการวัด และข้อมูลจากการคาดคะเน

4.   ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เห็นเรียกว่า

         .  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข.  ข้อมูลเชิงกายภาพ     

         .  ข้อมูลเชิงสังเกต    .  ข้อมูลเชิงบรรยาย  

5.   ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือวัดเรียกว่า

        .   ข้อมูลเชิงปริมาณ  .  ข้อมูลเชิงกายภาพ  

         .  ข้อมูลเชิงตัวเลข     .  ข้อมูลเชิงการวัด  

6.   ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณชนิดเดียวกันทั้งข้อ

         .  อุณหภูมิหพลวัต,  มวล,  แรง,        

         .  กระแสไฟฟ้า,  ปริมาณสาร,  ความยาว         

         .  พื้นที่,  ระยะทาง,  ปริมาตร             

         .  พลังงาน,  ความหนาแน่น,  เวลา

 

7.   ปริมาณกายภาพถ้าจัดแบ่งโดยอาศัยทิศทางจะแบ่งได้ปริมาณใดบ้าง

         .  ปริมาณฐาน,  ปริมาณอนุพัทธ์

         .   ปริมาณเวคเตอร์,  ปริมาณสเกลาร์

         .  ปริมาณเชิงบรรยาย,  ปริมาณเชิงคำนวณ

         .  ปริมาณเชิงคุณภาพ,  ปริมาณเชิงปริมาณ

8.   ปริมาณในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณประเภทเดี่ยวกันทั้งหมด

         .  ความเร่ง,  แรง,  มวล

         .  ความเร็ว,  เวลา,  การกระจัด

         .  อัตราเร็ว,  โมเมนตัม,  เวลา

         .  ความเร่ง,  แรง,  สนามไฟฟ้า

9.   ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด

         .  ระยะทาง,  เวลา,  อัตราเร็ว

         .  สนามแม่เหล็ก,  สนามไฟฟ้า,  สนามโน้มถ่วง

         .  ความเร็ว,  เวลา,  การกระจัด

         .  ความเร่ง,  ความหนาแน่น,  ความดัน

10.  ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น

         .  วินาที                 .  นาที                  

         .  ชั่วโมง               .  ถูกทุกข้อ

11.  ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด

         .  ลักซ์,  ลูเมน,  วัตต์

         .  กรัม,  เมตร,  โมล

         .  แอมแปร์,  เคลวิน,  แคนเดลา

         .  เซนติเมตร,  กรัม,  วินาที

12.  คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกว่าอะไร

         .  ไมโคร               .  มิลลิ 

         .  นาโน                 .  พิโค

 

 

13.  มวล 150 มิลลิกรัม  มีค่ากี่กิโลกรัม

         .     .    

         .       . 

14.  อัตราเร็ว 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที

         .  10                       .  20      

         .  30                       .  40

15.  105000000.000  มีเลขนัยสำคัญทั้งหมดกี่ตัว

         .  12                       .  11      

         .  10                       .  9

16.  แร่ที่สามารถดูดเหล็กได้ เรียกว่า

         .  แร่แม่เหล็ก       .  แร่แมกนีติก

         .  แร่แมกนีตรอน ง.  แร่แมกนีไทต์

17.  สนามแม่เหล็กหมายถึงข้อใดต่อไปนี้

         .  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากกัน

         .  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศ ที่วางอยู่ในบริเวณนั้น

         .  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณนั้นทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากแนวเดิม

         .  ถูกทุกข้อ

18.  แม่เหล็ก 2 แท่ง มีแรงขั้วต่างกัน เมื่อนำขั้วเหมือนกันวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำกันอย่างไร

         .  แรงดึงดูดเท่ากัน  .  แรงขั้วมากเกิดแรงดึงดูดมาก

         .  แรงผลักเท่ากัน    .  แรงขั้วมากเกิดแรงผลักมาก

19.  บริเวณใดบนพื้นโลกที่มีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กตามแนวราบมากที่สุด

         .  แถบขั้วโลกเหนือ  .  แถบขั้วโลกใต้

         .  แถบเส้นศูนย์           .  เท่ากันทุกบริเวณ

20.  ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด

         .  ชี้ทิศใดก็ได้                          .  ชี้ไปทางทิศเหนือ

         .  ชี้ไปทางทิศตะวันออก        .  ชี้ลงสู่พื้นดิน

21.  ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

         .  ณ จุดสะเทินเข็มทิศจะชี้ในแนวเหนือ ใต้

         .  สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากทิศใต้ไปทิศเหนือ

         .  ระหว่างแท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง จะเกิดจุดสะเทินได้

               2 จุดเสมอ

         .  เส้นแรงแม่เหล็กรอบ ๆ แท่งแม่เหล็ก มิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้

22.  สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด

         .  ช่วยป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ

         .  ช่วยป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์

         .  ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ บนโลก

         .  ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน

23.  บริเวณที่วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าส่งอำนาจประจุไฟฟ้าออกไป บริเวณนี้เรียกว่าอะไร

         .  สนามแม่เหล็ก .  สนามความโน้มถ่วง 

         .  สนามไฟฟ้า      .  ไม่มีข้อใดถูก

24.  ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ทำโดยวิธีใด

         .  นำเข็มทิศไปวาง ณ บริเวณนั้น

         .  นำประจุไปวาง ณ บริเวณนั้น

         .  นำอนุภาคไปวาง ณ บริเวณนั้น

         .  ที่กล่าวมานั้นถูกทุกข้อ

25.  แรงกระทำระหว่างวัตถุ 2 ก้อน ที่มี

จำนวนประจุไฟฟ้าต่างกัน ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

         .  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าน้อยจะวิ่งเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาก

         .  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามากจะมีแรงกระทำมากกว่า

         .  ต่างมีแรงกระทำระหว่างกันเท่ากัน

         .  บอกไม่ได้ถ้าไม่ทราบน้ำหนักของวัตถุ

26.  ตัวนำ A มีประ +Q และตัวนำ B มีประจุ –2Q วางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำระหว่าง A และ B ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

         .  A ดูด B น้อยกว่า B ดูด A

         .  A ดูด B มากกว่า B ดูด A

         .  A ผลัก B เป็น 2 เท่า B ผลัก A

         .  A ดูด B เท่ากับ B ดูด A

27.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

         .  เส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเสมอ

         .  เส้นแรงไฟฟ้าจะออกจากผิวของวัตถุที่มีประจุลบไปยังผิวของวัตถุที่มีประจุบวก

         .  ประจุไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมจะไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมนั้น

         .  ความเข้มข้นสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ก็คือ แรงที่เกิดบนประจุบวกหนึ่งหน่วยที่วางไว้จุดนั้น

         คำตอบที่ถูกต้องคือ

         .  ข้อ ก และ ง      .  ข้อ ข และ ค    

         .  ข้อ ก ข และ ง    .  ข้อ ก,  และ ง

28.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของธาตุ

         .  วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง

         .  มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ

         .  วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด

         .  แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว

29.  ปล่อยวัตถุมวล 10, 100, และ 1,000 กิโลกรัม ให้ตกจากตำแหน่งซึ่งจากพื้นเท่ากัน จงหาว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน

         .  มวล 10 กิโลกรัม      

         .  มวล 100 กิโลกรัม

         .  มวล 1,000 กิโลกรัม

         .  พร้อมกันทั้ง 10, 100, และ 1,000 กิโลกรัม

30.  ณ บริเวณหนึ่งวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 10 เมตรต่อวินาที2 ถ้าทำการทดลองปล่อยวัตถุจากที่สูง 20 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

         .  วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็วศูนย์

         .  วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 10 เมตร/วินาที

         .  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที คงตัว

         .  วัตถุถูกแรงกระทำคงที่ 10 นิวตัน

31.   ปล่อยวัตถุจากยอดตึก วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็ว 80 เมตร/วินาที จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ (กำหนดค่า g = 10 m/s2)

         .  4 วินาที                 .  6 วินาที

         .  8 วินาที                 .  10 วินาที

32.   ขว้างวัตถุขึ้นแนวในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าอีกนานเท่าใดวัตถุจะตกกลับมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)

         .  4 วินาที                 .  6 วินาที

         .  8 วินาที                 .  10 วินาที

33.   รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตาราง

เวลา (s)

0

2

4

6

8

10

ระยะทาง (m)

0

6

12

18

24

30

จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 ถึง 10 วินาที

         .  6 m/s                     .  4.5 m/s

         .  3.0 m/s                  .  1.5 m/s

34.   รถนักกีฬาของ อ... วิ่งไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาทีหลังจากนั้นก็วิ่งไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถนักกีฬาของ อ...คือข้อใด

 

         .    กิโลเมตรต่อชั่วโมง                               

         .    กิโลเมตรต่อชั่วโมง

         .  60.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

         .  67.5  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

35.  แพนเค้กขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที ขณะเหยียบเบรก รถมีความเร่งกี่เมตร/วินาที2

         .  -10                         .  10

         .  -15                         .  15

36.  วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

         .  ความเร็ว                .  ความเร่ง

         .  การกระจัด           .  ถูกทุกข้อ

37.   ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร

         .  ความเร่งคงตัว  ความเร็วเป็นศูนย์

         .  ความเร็วมีค่าสูงสุด  ความเร่วคงตัว

         .  ความเร็วและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์

         .  ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด

38.   มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)

         .  5 เมตร/วินาที       .  10 เมตร/วินาที

         .  15 เมตร/วินาที     .  20 เมตร/วินาที

39.   โยนวัตถุขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด

         .  0.5  วินาที            .  1.0  วินาที

         .  1.5  วินาที             .  2.0  วินาที

 

 

40.   ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

         .  ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด

         .  การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

         .  แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา

         .  ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0o ถึง 1800 กับแรงที่กระทำวัตถุ

         .  มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

คำตอบคือ

         .  ข้อ ค,                   .  ข้อ ก, ,

         .  ข้อ ก, , ,       .  ถูกทุกข้อ

41.   ในการเตะลูกบอลต้องการให้ระยะทางตกไกลที่สุดควรเตะลูกบอลทำมุมเท่าใดกับพื้น

         .  900                          .  600

         .  450                          .  300

42.   วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ

         .  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง

         .  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง

         .  ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง

         .  ความเร่งเป็นศูนย์

43.   ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด

         .  00                            .  900

         .  1800                        .  อยู่ระหว่าง  00 ถึง 1800

44.   ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร

 

         .  0.8  รอบ/วินาที                   .  1.25  รอบ/วินาที

         .  1.5  รอบ/วินาที                   .  3.5  รอบ/วินาที

45.         การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คิอ

         .  ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม

         .  วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น

         .  แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล

         .  เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วย

คำตอบคือ

         .  ข้อ ก, , และ ค   .  ข้อ ก และ ค

         .  ข้อ ง เท่านั้น        .  คำตอบเป็นอย่างอื่น

46.   จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด

         .  เมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้ม ความถี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย

         .  เมื่อเพิ่มแอมพลิจูดของการแกว่ง คาบของการแกว่งยังคงเท่าเดิม

         .  เมื่อลูกตุ้มแกว่งผ่านตำแหน่งสมดุล อัตราเร็วมีค่ามากที่สุด

         .  เมื่อสายแขวนลูกตุ้มยาวขึ้น คาบของการแกว่งจะเพิ่มขึ้นด้วย

47.   ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

         .  ความถี่               .  ความยาวคลื่น

         .  แอมพลิจูด        .  อัตราเร็ว

48.   คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

         .  ต่างกันที่ทิศทางการสั่นของตัวกลาง

         .  ต่างกันที่ความยาวคลื่น

         .  ต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

        .  ต่างกันที่ประเภทของแหล่งกำเนิด

49.   ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่ 4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร

         .  0.5 เมตร               .  0.75  เมตร

         .  1  เมตร                  .  1.25  เมตร

50.   เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150 เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ

         .  0.2  วินาที            .  1.0  วินาที

         .  2.0  วินาที            .  5.0  วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น: