16 กรกฎาคม 2554

เพศสัมพันธ์

ความต้องการทางเพศ
เป็นบัญชาของธรรมชาติ
ชีวิตย่อมตกอยู่ในความอับเฉา
ถ้าความต้องการนี้ถูกเก็บกด ซ่อนเร้น

ชีวิตต้องการความมีชีวิตชีวา
ภายใต้การนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงาม
การตอบสนองที่เหมาะสมกลมกลืน
จึงนับเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงส่ง

การเป็นทาสความรู้สึกทางเพศ
ย่อมทำลายสุนทรียภาพในปัจจุบัน
ฉะนั้นการสังเกตุฝึกฝนจิตใจเพื่อเสรี
จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต

อย่ามัวระเริงหลงตอบสนอง
แต่ก็อย่าหม่นหมองเก็บกด
ด้วยว่าไม่มีความต้องการใด
ที่มีแต่โทษสถานเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: